Структура на управување

АД ТЕЦ Неготино, согласно со Законот за трговски друштва, е организирано со двостепено управување, преку Надзорен и Управен одбор.

Надзорен одбор


Управен одбор