Производство на електрична енергија во АД ТЕЦ Неготино

Œ‰ ËÁ„‡‰·‡Ú‡ ‰Ó ‰ÂÌÂÒ “≈÷ Õ„ÓÚËÌÓ Ëχ ÔÓËÁ‚‰ÂÌÓ ‚ÍÛÔÌÓ 3.391 TWh ÂÎ.ÂÌÂ„˺‡, ÔÓ„ÓÌÒÍË ˜‡ÒÂ‚Ë 30.277,81 ˜‡Ò‡ ‡·ÓÚ‡ ̇ ·ÎÓÍÓÚ, ÒÓ Ò‚ÍÛÔÌË 120 ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË.

 

√‡ÙËÍ Ì‡ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ÂÎÂÍÚ˘̇ ÂÌÂ„˺‡ Ó‰ 1978 „Ó‰Ë̇ ‰Ó ‰ÂÌÂÒ.