Информации од јавен карактер

с. Дуброво
1440 Неготино

Почетна

Напишано од goran
Категорија:

Според Законот за слободен пристап до информации

Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават по пошта на адреса:

 

АД ТЕЦ Неготино
с.Дуброво
1440 Неготино
Република Северна Македонија

 

во продолжение се набројани и додадени документи од јавен карактер..

 

1.    Стратешки план; (Стратегија.pdf )

2.    Буџет- Финансов план;

 Финансиски планoви: 

3.    Усвоени извештаи за реализaцијa на буџетот - Финансиски извештаи;

4.    Ревизорски извештаи;

5.    План за јавни набавки; 

6.    Правилник за внатрешна организација; (*.pdf док.)

7.    Органограм за внатрешна организација; ( Организациона шема )

8.    Правилник за систематизација на работните места; (Работни места)

9.     Список на лица вработени во органи во состав на акционерски друштва во државна сопственост со позиција, службен e-mail и службен телефон;  (*.pdf Преглед на вработени )

10.    Консолидирaни текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на органите во состав нa акционерските друштва во државна сопственост;

  • Закон за енергетика
  • Шема на процеси
  • Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта..- складирање на нафта (*.pdf)
  • Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта..- складирање на мазут (*.pdf)

11.  Обрасци што ги користат граѓаните при доставување поднесоци до органите во состав на акционерските друштва во државна сопственост за остварување на своите права; (Барање за пристап до информации од јавен карактер/.pdf)

12.    Тарифници за надоместоци за издавање реални акти; (Нема)

13.    Листа на информации од јавен карактер; ( Листа преглед. )

14.    Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер;

   // м-р Горан Петров, тел.070/265-623 e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

15.    Правилник за заштитено внатрешно пријавување;  (Нема)

16.    Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување; (Нема)

17.    Контакт-телефон и e-mail од органите во состав на акционерските друштва во државна сопственост за генерални прашања; (Листа контакти)

18.  Листа на активни регистри што ги водат органите во состaв на акционерските друштва во државна сопственост и единици на локалната самоуправа, во зависност од нaдлежноста;

19.    Биографии од именуваните/избраните лица во органите во состав на акционерските друштва во држaвна сопственост; (CV биографии

20.    Најава на месечни настани, онлајн-календар.