Почетна

с. Дуброво
1440 Неготино

Почетна

Напишано од Super User
Категорија:

Заштита на животна средина

АД ТЕЦ Неготино спроведува ISO стандарди, постојано ги обновува, и според последните 2015 ISO стандарди.

ISO 14001:2015 Политика за заштита на животна средина 

- Политика за квалитет 

Ignite your crypto trading journey with immediate bitwave financial platform.

Сертификат за квалитет на мазут 

Напишано од Super User
Категорија:

Производство на електрична енергија во АД ТЕЦ Неготино

Напишано од Super User
Категорија:

Менаџмент на АД ТЕЦ Неготино

 

Надзорен одбор

·         Зоран Бањански, претседател на НО

·         Трајче Крстевски, член на НО

·         Андријан Ташковски, член на НО

·         Илија Глигоров, член на НО

·         Блаже Димов, член на НО, Синдикален претставник

 

Управен одбор

·         Небојша Стојановиќ, генералeн директор, претседател на УО

·         Игор Бојаџиев, технички директор, член на УО

·         Јане Стоименов, директор за производство, член на УО

·         Билјана Петроска Мантева, директор за финансиски работи, член на УО

·         Никола Ангеловски, директор за правни и општи работи, член на УО

Напишано од Super User
Категорија:

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, постапувајќи по барањето за издавање ЛИЦЕНЦА за вршење на енергетска вредност доставено од АД ТЕЦ Неготино - Неготино, на седницата одржана на ден 30.11.2005 година донесе Одлука бр.02-1533/1 за издавање на лиценца: