Менаџмент

с. Дуброво
1440 Неготино

Менаџмент

Напишано од Super User
Категорија:

Структура на управување

АД ТЕЦ Неготино, согласно со Законот за трговски друштва, е организирано со двостепено управување, преку Надзорен и Управен одбор.

Надзорен одбор

  • Шијаков Јордан, Претседател на Надзорен одбор
  • Андријан Ташковски, Член на Надзорен одбор
  • Елена Данева, Член на Надзорен одбор
  • Трајче Крстевски, Член на Надзорен одбор
  • Блаже Димов, Член на Надзорен одбор

 

Управен одбор

  • Стојановиќ Небојша, Генерален директор, Претседател на Управен одбор// Дипломиран економист по меѓународна економија
  • Бојаџиев Игор, Директор за технички работи, Член на УО
  • Стоименов Јане, Директор за производство, Член на УО
  • Ангеловски Никола, Директор на правни и општи работи, Член на УО
  • Петроска-Мантева Билјана, Директор за финансиски работи, Член на УО