Заштита

с. Дуброво
1440 Неготино

Заштита

Напишано од Super User
Категорија:

Заштита на животна средина

АД ТЕЦ Неготино спроведува ISO стандарди, постојано ги обновува, и според последните 2015 ISO стандарди.

ISO 14001:2015 Политика за заштита на животна средина 

- Политика за квалитет 

Сертификат за квалитет на мазут